GENERELLE BETINGELSER
Nedenstående generelle betingelser er gældende for al samhandel mellem TVR Media ApS og annoncøren og er således gældende for alle reklamekampagner, sponsorater eller andre ydelser, som leveres fra TVR Media ApS. Ved indgåelse af aftale, accepterer annoncør/ordregiver disse betingelser. En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale.

REKLAMEREGLER?TVR
Media ApS er undergivet den danske reklamelovgivning. Annoncør/ordregiver er til enhver tid ansvarlige for, at reklamens indhold overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder.

KAMPAGNE?
En kampagne er en samlet bestilling af reklame afspilninger, hvor der annonceres for en virksomheds produkter, tjenester eller ydelser. TVR Media ApS beslutter afspilningernes placeringer inden for kampagneperioden med mindre andet er aftalt skriftligt.

BOOKING
Booking af afspilninger skal ske senest 72 timer før første visning.
For lørdag, søndag og mandag skal booking ske senest torsdag kl. 12.00. Ordreafgivelse skal ske pr. brev eller E-mail.

ÆNDRING AF BOOKING
Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til afspilningens længde og placering, hvis det skriftlig er meddelt TVR Media ApS senest 14 dage forud for kampagnestart. Der kan tilkomme yderligere omkostninger ved ændring af placering og længde af afviklinger. Modtager TVR Media ApS skriftlig meddelelse om ændring af booking senere end 2 uger før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på DKK 2.000 ekskl. moms. Kampagneperioden kan, såfremt det er muligt, rykkes med op til en måned vederlagsfrit. Ændringen af booking skal ske pr. brev, fax eller E-mail.

AFBESTILLING
Annullering af kampagner kan ikke ske, når ordrebekræftelsen er underskrevet eller bekræftet skriftligt pr. e- mail. Vælger annoncøren ikke at afvikle kampagnen som aftalt, er TVR Media ApS stadig berettiget til fuld betaling af kampagnen.

REKLAMEMATERIALE?
TVR
Media ApS forbeholder sig retten til ikke at bruge færdigproducerede reklamer, såfremt disse kvalitetsmæssigt eller indholdsmæssigt, falder uden for vores regler. Reklamer produceret af TVR Media ApS må ikke benyttes på andre medier med mindre andet er aftalt. I tilfælde hvor reklamen skal benyttes på flere medier, vil TVR Media ApS. altid kræve at et spot frikøbes. Er prisen ikke aftalt på forhånd, vil TVR Media fastsætte prisen.

AFVISNING OG STANDSNING?
TVR
Media ApS er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning jf. Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorater i radio og fjernsyn, konkurrenters reklamer, samt i tilfælde hvor reklamen direkte eller indirekte omtaler TVR Media ApS eller dets medarbejdere.

TVR Media ApS forbeholder sig endvidere ret til at stoppe en kampagne i tilfælde af politisk uro omkring en reklame eller såfremt den pågældende annoncørs branche har indgriben fra offentlig myndighed eller der er berettiget indvending imod reklamen, indeholder lovstridige elementer. Afvisning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregivers tab som følge af afvisning eller standsning af reklamen.

Såfremt TVR Media ApS bliver mødt med et krav som følge af, at reklamekampagnen krænker tredjemands rettigheder og gældende lovgivning, er annoncør/ordregiver forpligtet til at holde TVR Media ApS skadesløs for ethvert krav, TVR Media ApS måtte blive mødt med som følge heraf.

TVR Media ApS er berettiget til at standse en igangværende reklamekampagne såfremt annoncør/ordreafgiv ikke har betalt senest 7 dage efter forfald af en eller flere faktura. Dette frigør dog ikke annoncøren for forpligtelsen til at betale det fulde beløb. Dette gælder for såvel engangsbeløb som ratebetalinger.

BETALINGSBETINGELSER
Kampagnestart + 8 dage netto, med mindre andet er aftalt. Der beregnes 1,5 % i rente pr. måned samt rykkergebyr på DKK 100,- hvis betalingsbetingelser ikke overholdes.
Alle priser er ekskl. moms. Evt. kampagneforsinkelser og/eller kampagne ændringer har ingen indvirkning på betalingsbetingelserne i denne ordre med mindre TVR Media er årsag til dette.

GEVINDSTER / KONKURRENCER 
Afgift på 17,5 % beregnet af den del af gevinstens værdi, som overstiger 200 kr.
Gevinstens værdi opgøres som handelsværdien. Det vil sige, hvad gevinsten vil kunne erhverves til i almindelig handel.
Indberetning sker via Erhvervsstyrelsens hjemmeside: indberet

KAMPAGNEPRISER OG TILBUD
Kampagne og tilbuds priser samt rabatter er gældende i op til max 30 dage efter modtagelsen.

ERSTATNING
Dansk Rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse. TVR Media ApS’ erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som TVR Media ApS har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre.

LOVVALG OG VOLDGIFT
Aftalen er undergivet dansk ret. Uenighed mellem Ordregiverne og TVR Media ApS vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling. Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSE